Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ແນະນຳບໍລິສັດ
  3. ຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກ

ແນະນຳບໍລິສັດ|ຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກ

ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາກຳລັງແນມຫາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ໄຟແຮງ(ເປັນພະນັກງານຖາວອນ).
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງປີທີ 55 ໂດຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນແລະ ຜົນງານຕົວຈິງ. ການປູກຝັງບຳລຸງຮັກສາລູກຄ້າ ເພື່ອນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະນັກງານການຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາສັນຫາພະນັກງານວິຊາການຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ(ເປັນພະນັກງານຖາວອນ).
ພະນັກງານວິຊາການກໍ່ແມ່ນຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກການກໍ່ສ້າງແລະຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສັ່ງສິນຄ້າ

ທ່ານ ຫິໂຣກິ ຢາມະມຸລະ ທ່ານປະທານແລະຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ ຂອງບໍລິສັດໂຕໂຢໂລໄຊ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ເນື້ອໃນການເຮັດວຽກ

ໜ່ວຍອຸສາຫະກຳເຕົາເຜົາ
ອອກແບບເຕົາເຜົາໃຫ້ແກ່ໜ້າວຽກຕ່າງໆ,ການກໍ່ສ້າງ,ການບຳລຸງຮັກສາ,ລວມໄປເຖີງການຂາຍວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ
ອຸສາຫະກຳເຕົາເຜົາສິ່ງແວດລ້ອມ
ບໍາລຸງຮັກສາເຊັ່ນ: ເຕົາເຜົາ

ໜ່ວຍອຸສາຫະກຳວັດສະດຸສີ່ງແວດລ້ອມ
ການຂາຍຫຼືສ້າງວັດສະດຸພາກພື້ນ

ພະແນກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ
ພະແນກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ

ຈຳນວນຄາດໝາຍໃນການຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ການຕະຫຼາດຫຼືການຊ່າງ 3ຄົນ

ຂໍ້ມູນການຮັບສະມັກ

ເງື້່ອນໄຂການຮັບສະມັກ

ຂະແໜງການ ວິຊາໃນການສະໝັກ
ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສ(ເປິດກວ້າງສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ)

ປະສົບປະການທີ່ຈຳເປັນ
ມີປະສົບການການຕະຫຼາດທີ່ເກັ່ງ(ປະສົບການການຕະຫຼາດກັບບັນດາອຸສາຫະກຳຫຼາຍຮູບແບບ)

ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານ

ສະຖານທີ່ການປະຕິບັດງານ
ບໍລິສັດແມ່ ຄາວະສະວະ, ສາຂາເຊັນໄດ
ເວລາປະຕິບັດງານ
8:30~17:00
ມື້ພັກປົກກະຕິ, ພັກທ່ຽງ
ມື້ວັນເສົາ (ເດືອນໜື່ງສາມເທື່ອ) ວັນທິດມື້ພັກປີໄໝ່, ມື້ພັກຕາມລະດູການ 3ມື້ພັກພິເສດ, ມື້ພັກວັນປີໃໝ່6ມື້
ມື້ພັກປະຈຳປີ
ເລີ່ມເຂົ້າບໍລິສັດເຄີ່ງປີພັກໄດ້ສິບມື້, ເພີ່ມຂື້ນ1ມື້ໃນປີໜື່ງ, 3ປີເຄີ່ງພັກໄດ້10ມື້ແລະເພີ່ມຂື້ນ3ມື້ (ສູງສຸດ20ມື້) ກຳນົດການໃຊ້ 2ປີ
ຜົນປະໂຫຍດ
ປະກັນສັງຄົມທຸກຊະນິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັງຈາກອອກວຽກ, ການທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີ
ຝຶກຫັດດ້ານການສືກສາ
ຝຶກຫັດທັງໃນແລະນອກສະຖານທີ່
ກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເດືອນ,ຂື້ນກັບການປຶກສາຫາລື

ການຮັບສະມັກພະນັກງານ.ການຄັດເລືອກ

ການຮັບສະມັກ
ການພິດຈາລະນາ(ຫຼັງຈາກພົ່ວພັນຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບ,ໃບຊີວະປະຫວັດ,ໃບປະຫວັດການເຮັດວຽກກະລຸນາສົ່ງມາທາງໄປສະນີ)
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສົ່ງ
ໃບຊີວະປະຫວັດ,ໃບປະກາດຊະນີຍະບັດ,ໃບກວດສຸຂະພາບ,ໃບຄະແນນ
ວິທີການພິຈາລະນາຈາກ
ວິທີການພິຈາລະນາຈາກເອກະສານ.ການສຳພາດການຂຽນບົດຄວາມ
ສະຖານທີ່ການພິຈາລະນາ
ບໍລິສັດແມ່ຄາວະສະກິ
ການປະກາດຜູ້ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົ້າເຮັດວຽກ
ການປະກາດເຖີງເຈົ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົ້າເຮັດວຽກ

ຜູ້ຮັບຜິດຊາບ
ຜູ້ປະສານງານ ມະສະຫະລຸ ຢາມະສະກິ rozaiyamazaki@outlook.jp

PageTop