Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ
  3. ໄມ້ເນື້ອແຂງທຳມະຊາດ

ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ|ໄມ້ເນື້ອແຂງທຳມະຊາດ

ໄມ້ເນື້ອແຂງທຳມະຊາດ

ໄມ້ທຳມະຊາດ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນໂດຍໂຕຂອງມັນເອງ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະຫງົບ. ທີ່ຮູ້ກັນເປັນຢ່າງດີ ຄືເປັນວັດສະດຸປູລະບຽງ. ເຖິງຢ່າງໃດ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ມັນກໍ່ຍັງມີຈຸດບົກຜ່ອງ ທາງດ້ານຄວາມທົນທານ ການແຕກແລະການຖືກສຽດສີ
ໂດຍລະບົບພື້ນຂອງໂຣໄຊພວກເຮົາມີຄວາມເໜືອກ່ວາໃນຄວາມທົນທານໂດຍນຳໃຊ້ໄມ້ຈາກທາງໃຕ້(ໄມ້ເນື້ອແຂງ) ໂດຍແມ່ນດີກ່ວາດ້ານຄວາມທົນທານແລະທັງເປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກໄມ້ທຳມະຊາດ
ເນື້ອເຍື່ອຂອງໄມ້ເນື້ອແຂງແມ່ນມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງແລະແຂງ. ນີ້ເປັນເອກະລັກດັ່ງກ່າວແມ່ນປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມແຂງແກ່ງແລະທົນທານ
ນອກຈາກນີ້, ໂທນສີໂດຍທຳມະຊາດຈາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງການຜ່ອນຄາຍ. (ໄມ້ທຳມະຊາດແມ່ນວັດສະດຸທຳມະຊາດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງໂລກໂດຍລັງສີໄວໂອເລັດ. ໂທນສີຂອງພື້ນຜິວກໍ່ແມ່ນປ່ຽນແປງຈົນກາຍເປັນສີເທົາ
ທີ່ຕ່າງປະເທດ, ການປ່ຽນແປງສີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນເກນດີ ໂດຍເລີ້ມຈາກການເປັນສີເງິນ ແລະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍລົດຊາດແຫ່ງຄວາມສະຫງົບ

[ຈຸດທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຂອງໄມ້ທຳມະຊາດ]
① ຄວາມຊຸ່ມນໍ້າຫຼໍ່ລ້ຽງອາດຊືມອອກໃນລະວ່າງເຄິ່ງປີຫາປີໜຶ່ງຫຼັງຈາກການດຳເນີນງານ. ( ໂດຍສະເພາະຈະມີນໍ້າຊືມອອກເວລາປຽກຊຸ່ມ ຫຼັງຈາກມີຝົນຕົກ)
② ເຊັ່ນກັນກັບໄມ້ຈາກທຳມະຊາດ, ການປ່ອຍປະໄມ້ໃວ້ຂ້າງນອກຈະເຮັດໃຫ້ສີມີການປ່ຽນແປງ ຫຼືສີແດງຕາມແຟຊັ້ນນິຍົມ, ຈາກສີເຫຼືອງກາຍເປັນສີເທົາຈາກລັງສີໄວໂອເລັດ, ແຕ່ບໍ່ມີຜົນໃດຕໍ່ຄວາມແຂງແກ່ງ
③ ຍ້ອນຄວາມເປັນໄມ້ທຳມະຊາດ, ກໍ່ອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຕກແຫງເລັກນ້ອຍຫຼືການບິດງໍ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນປັນຫາຕໍ່ກັບພື້ນໂຄງສ້າງຈາກທັດສະນະຂອງລັກສະນະສະເພາະຂອງວັດສະດຸ.

ຕົວຢ່າງ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ລະບົບການສ້າງພື້ນໄມ້ຂອງ ໂລໄຊ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ

ບໍລິສັດ ລົດຍົນນິຊັນ

ຫໍການຂົນສົ່ງ ຢູລັຄຸໂຈ

ການສ້າງບ່ອນພັກຜ່່ອນໃນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສະຖານທີ່ສະຫວັດດີການ

ວິທະຍາໄລ ຊູຊິ ໄຄເຊ

ຕຶກສູນກາງບຳບັດຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂລກມະເຮັງ

ບ້ານເອື້ອອາທອນໃນ ອິວະລິກິ

ໂຍໂມກິໂຊ

ການສ້າງສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃນ ສະຖານທີ່ສະຫວັດດີການສາທາລະນະ

ໂຈເຊັນຈິໂດໂອລິ

ພື້ນຂອງ ຊູຊິມາລິນາໂຄຊຸໂບຄາວະ


PageTop