Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ
  3. ໄມ້ລີໄຊເຄີ້ນ

ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ|ໄມ້ລີໄຊເຄີ້ນ

ໄມ້ລີໄຊເຄີ້ນ

(ໄມ້ລິໄຊເຄີ້ນ) ແມ່ນໜຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ທາງໜ່ວຍງານວັດສະດຸສີ່ງແວດລ້ອມພວກເຮົານຳໃຊ້ຢູ່
ພວກເຮົາໃຊ້ປະໂຫຍດໂດຍຜະລິດໃຫ້ເປັນປຸຍຕົ້ນໄມ້ເລະນຳໃຊ້ໄມ້ທີ່ຖືກຖີ້ມຢູ່ທີ່ໂຮງງານໄມ້ແປຮູບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
ການເຮັດໄມ້ລິໄຊເຄີ້ນແມ່ນເຮັດໂດຍການປະສົມທາດແປ້ງແລະປະລັສຕິກ (ບໍ່ມີສານໄວນິວລ ປະລາສຕິກ ກະລໍ)
ການປະສົມທາດແປ້ງຂອງໄມ້ແລະປະລາສຕິກນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຣົດຊາດຄວາມເປັນໄມ້. ນອກຈາກນີ້ ການເຮັດໄມ້ລີໄຊເຄີ້ນແມ່ນມີຄວາມເໜືອກ່ວາໂດຍບໍ່ແມ່ນແຕ່ຮູບຮ່າງປັບໄດ້ງ່າຍແລະການໃຫ້ສີສະໝ່ຳສະເໝີ, ຍັງລວມເຖິງຄວາມທົນທານ, ຕ້ານການລຸ້ຍຫ້ຽນ, ແລະຜ່ອຍ


[ຈຸດທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບໄມ້ລີໄຊເຄີ້ນ]
ນີ້ກໍ່ແມ່ນບາງຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບ ການເຮັດໄມ້ລີໄຊເຄິ້ນ ກໍ່ຄືວັດສະດຸທີ່ຂຶ້ນກັບປະລັສຕິກ. ເຊິ່ງປະລັສຕິກ ອາດປ່ຽນຮູບເມື່ອຖືກກະທົບດ້ວຍອຸນະພູມສູງ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ດ້ານນອກແລະ ຖືກກະທົບໄລຍະຍາວຈາກແສງແດດ. ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄຳເຕືອນນີ້, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກວັສະດຸທີ່ດີເລີດແລະພົວພັນເຖິງຕ່າມການອອກແບບແລະການດຳເນີນການ. ເຊິ່ງພວກເຮົາມີປະສົບປະການແລະຄວາມຊຳນິຊຳນານທາງດ້ານນີ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຍ້ອນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງຍູ້ດັນ, ທາງເບື້ອງໃນຈິ່ງເປັນແບບ ເປັນໂຂ່ງ

ຕົວຢ່າງ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ອຸດົມຄະຕິຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກໍ່ຄືບ່ອນທີມີວັດສະດຸທີ່ທົນທານແມ່ນສິ້່ງທີ່ຈຳເປັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮືອນລ້ຽງເດັກ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ໜ່ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະ


PageTop