Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ແນະນຳບໍລິສັດ
  3. ໂຄງຮ່າງບໍລິສັດ / ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ແນະນຳບໍລິສັດ|ໂຄງຮ່າງບໍລິສັດ / ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ແນະນຳກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຈຳກັດ
ເຄືອຄ່າຍການດຳເນີນງານ
【ສຳນັກງານໃຫຍ່】
12-1 ແຂວງຄານະກະວະ, ເມືອງຄາວະສະກິ, ເຂດຄາວະສະກິ, ໂອໂອຄະວະ
ໂທ: +81-(0)44-333-8444(ຕົວແທນ)
ແຟັກ: +81-(0)44-333-8445
ອີເມວ: touyorozai@h8.dion.ne.jp
URL http://www.touyourozai.jp

【ສາຂາເຊັນໄດ】
62-1 Ipponmatsu, Miya-aza, Zaou-cho, Katta-gun, Miyagi.
ໂທ: +81-(0)224-32-3011
ແຟັກ: +81-(0)224-32-3004

【ສຳນັກງານຈິບະ】
ແຂວງຈິບະ,ເມືອງຄິມິຊຶ, ທະວະລະດະ ອຸຈິກິບຸລິ 1663-1
ເບີໂທລະສັບ: +81-(0)439-32-1860

【ສາຂາປະເທດລາວ】
ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ຫ້ອງການສະຫວັນນະເຂດ
ສ້າງຕັ້ງ
ວັນທີ16ເດືອນ10 ປີ1961
ເງິນລົງທຶນ
40ລ້ານເຢນ
ຍອດຂາຍສຸດທິ
1.39ພັນລ້ານເຢນ
ປະທານແລະຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ
ທ່ານ ຫິໂລກິ ຢາມະມຸລະ
ອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງ
ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງ ຄານະງະວະ
ສຳລັບງານກໍ່ສ້າງດ້ວຍກະເບື້ອງ, ດິນຈີ່ ແລະດິນບ໋ອກ
ຊ່າງໄມ້ກໍ່ສ້າງ
ຈຳນວນພະນັກງານ
29ຄົນ (ທ້າຍເດືອນ12ປີ2020)
ອາຄານ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນ
ສຳນັກງານໃຫຍ່:ເນື້ອທີ່ 403ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ອາຄານ 650ຕາແມັດ
ສາງໃຫຍ່: ເນື້ອທີ່ 600ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ອາຄານ 550ຕາແມັດ
ສາຂາເຊັນໄດ: ເນື້ອທີ່ 571ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ອາຄານ 220ຕາແມັດ
ສາງເຊັນໄດ: ເນື້ອທີ່ດິນ 287ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ອາຄານ110ຕາແມັດ
ສຳນັກງານຈິບະ: ສະຖານທີ່ 2032㎡, ເນື້ອທີ່ອາຄານ 519㎡
ທະນາຄານທີ່ໃຊ້ບໍລິການນຳ
ທະນາຄານ ໂຢໂກຫະມະ ສາຂາ ໄທຊິ
ທະນາຄານ ມິຊຸຍສຸມິໂຕະໂມະ ສາຂາ ຄາວະສະກິ
ທະນາຄານ ຄາວະສະກິ ຊິນໂຢ, ສາຂາ ໄທຊິ
ທະນາຄານກາງ ໂຊໂກຈິວໂອ ສາຂາ ຄາວະສະກິ
ທະນາຄານ ນານາຈິວນານາ ສາຂາຊິໄຣຊິ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ໂຕໂຢໂລໄຊ

ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ1961
ພວກເຮົາໄດ້ພົບ ໂຕໂຢໂລໄຊ
ວັນທີ1ເດືອນ11, ປີ 1962
ພວກເຮົາປ່ຽນຊື່ມາເປັນບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຈຳກັດ. ກັບການຊຳລະທຶນ 500,000ເຢນ
ວັນທີ1ເດືອນ2ປີ1965
ພວກເຮົາມີໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດສັນຍາກັບ ໂຕຊິບາ ເຊີລາມິກ. (ຊື່ປະຈຸບັນແມ່ນ ວັດສະດຸ ໂຄວາເລນຕ໌)
ວັນທີ1ເດືອນ12ປີ1967
ພວກເຮົາໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ແລະສາງ ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ
ວັນທີ1ເດືອນ4ປີ1968
ການຈ່າຍເງິນລົງທຶນ 1ລ້ານເຢັນ
ວັນທີ1ເດືອນ4ປີ1971
ການຈ່າຍເງິນລົງທຶນ 2ລ້ານເຢັນ
ວັນທີ1ເດືອນ4 ປີ1974
ພວກເຮົາໄດ້ມີສັນຍາໜ່ວຍງານພິເສດກັບບໍລິສັດມິສູອິຊິ ຟິເຣບລິກ
ວັນທີ1ເດືອນ6ປີ1975
ພວກເຮົາໄດ້ມີສັນຍາໜ່ວຍງານພິເສດກັບບໍລິສັດ ໂຕຊິບາ ໂມໂນແຟຼັກ ຈຳກັດ. (ຊື່ປະຈຸບັນແມ່ນ ໄອທີເອັມ)
ວັນທີ1ເດືອນ9ປີ1975
ພວກເຮົາມີສັນບາໜ່ວຍງານພິເສດກັບ ບໍລິສັດ ອີໂຊລິດ ອິນຊູລາດຕິງ ໂປຼດັກສ ຈຳກັດ.
ວັນທີ1ເດືອນ5ປີ1976
ພວກເຮົາເພື່ມການຈ່າຍໃນທືນຈົດທະບຽນ 5 ລ້ານເຢັນ
ວັນທີ1ເດືອນ6ປີ1977
ພວກເຮົາເພື່ມການຈ່າຍໃນທືນຈົດທະບຽນ 10 ລ້ານເຢນ
ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ1979
ພວກເຮົາເພື່ມການຈ່າຍໃນທືນຈົດທະບຽນ 15 ລ້ານເຢນ
ວັນທີ1ເດືອນ11 ປີ1980
ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຈຳກັດ.
ວັນທີ1ເດືອນ12ປີ1980
ໄດ້ເປີດສາຂາ ເຊັນໄດ
ວັນທີ1ເດືອນ3ປີ1981
ພວກເຮົາເພື່ມການຈ່າຍໃນທືນຈົດທະບຽນ 20 ລ້ານເຢນ
ວັນທີ1ເດືອນ5ປີ1981
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຫ້ອງການໃໝ່ເພືອການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ
ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ1987
ພະແນກການຕະຫລາດ ມາເປັນອຸດສາຫະກຳເຕົາຫລອມ, ວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ
ວັນທີ1ເດືອນ3ປີ1989
ພວກເຮົາເພື່ມການຈ່າຍໃນທືນຈົດທະບຽນ 40 ລ້ານເຢນ
ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ1989
ສຳນັກງານໃຫຍ່, ຫ້ອງການ, ສາງ, ແລະ ໂຮງງານ ແມ່ນໄດ້ສ້າງໃໝ່ທີ່ ໂອຄາວະໂຈ
ວັນທີ1ເດືອນ9ປີ1999
ສາຂາ ເຊັນໄດ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງໃໝ່
ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ2011
ຈັດງານຄົບຮອບ 50ປີ
ວັນທີ1ເດືອນ6ປີ2012
ທ່ານອຳນວຍການບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບເລືອກເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຄົນໃໝ່ຂອງອຸດສາຫະກຳເມືອງຄະວະສະກິ
ວັນທີ1ເດືອນ7ປີ2012
ໂຕໂຢໂລໄຊ (ທ່ານ ຫິໂລກິ ຢາມະມຸລະ) ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ສາຍສະພາຍ ດາກ-ບລູ ຣິບບອນ
ວັນທີ1ເດືອນ6ປີ2014
ປະທານຂອງພວກເຮົາໄດ້ກັບໄປເປັນຮອງປະທານກຳມະການໃນຂະນະກຳມະການກຸ່ມອຸດສາຫະກຳເມືອງຄະວະສະກິ ເນື່ອງຈາກວ່າໝົດວາລະຂອງທ່ານປະທານ.
ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ2014
ສາຂາລາປະເທດລາວ ໄດ້ເປີດຢູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ວັນທີ1ເດືອນ11ປີ2014
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍເປັນຫຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດຂືຶ້ນກັບໂຮງງານໄມ້ແປຮູບສຸພີ.
ວັນທີ1ເດືອນ10ປີ2015
ຄົບຮອບ55ປີຂອງບໍລິສັດ.
ວັນທີ1ເດືອນ1ປີ2016
ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາເຄີຍອອກອາກາດທາງສະຖານີຊ່ອງ ອາຊະຫິ

PageTop