Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ
  3. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະອື່ນຯ

ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ|ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະອື່ນຯ

ບັອກເຊື່ອມຕໍ່, ຖາດລຽບ

ພວກເຮົາເພີ້ມໜ້າທີ່ການທຳງານການຮັກສານໍ້າຂອງວັດສະດຸໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີກ່າວພາຍໃນຫລຸມສຳລັບການເກັບຮັກສານໍ້າທີ່ຂຶ້ນກັບວິທີການການລວບລວມດິນຕາມແນວໂນ້ມຂອງດິນບັອກ
ມັນແມ່ນການປະຕິບັດງານປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະກົດການເກາະຄວາມຮ້ອນທີ່ເໜືອກ່ວາໂດຍສັບພະຄຸນການຮັກສານ້ຳທີ່ດີກ່ວາແລະກຳລັງການແຊກຊືມຂອງນໍ້າທີ່ວ່ອງໄວ
ພະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ມີການຊືມທີ່ສູງ ເຊິ່ງຈູະຊ່ວຍລຸດຄວາມທີ່ໃນການເກີດຂື້ນຂອງບວກນໍ້າຢູ່ພື້ນທີ່ຝົນຕົກ. ມັນເປັນສັບພະຄຸນປ້ອງກັນຮອຍແຕກຈາກຄວາມເຢັນໃນລະວ່າງຝົນຕົກ ແລະປ້ອງກັນການອຸດຕັນເນື່ອງຈາກຫລຸມເປັນໂຂ່ງ
ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກມັນມີບາງຈຸດທີ່ແຂງແຮງ. ມັນມີແຮງຕ້ານທານໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແລະເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນການໂບກ. ພື້ນຜິວດິນກ້ວາງລະວ່າງບັອກກັບບັອກກະຈາຍນໍ້າໜັກໂນ້ມຖ່ວງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ມີລາຄາທີ່ຕໍ່າແລະ ເປັນວັດສະດຸ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕົວຢ່າງ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ຄວາມສະດວກຕໍ່ທີ່ສາທາລະນະ, ສວນ, ລານກ້ວາງ, ຫົນທາງປູຢາງ

ເດືອນ9ປີ2009: ສະຖານນີຄະວະສະກິປະຕູທາງຕາເວັນຕົກ(ນຳໃຊ້ໄມ້ແປ້ນ)

ເດືອນ9ປີ2009: ສະຖານນີຄະວະສະກິປະຕູທາງຕາເວັນຕົກ ບ່ອນຈອດລົດເມ

ເດືອນ2ປີ2011: ສະຖານນີຄະວະສະກິປະຕູທາງຕາເວັນອອກ

ເດືອນ2ປີ2012: ການປັບປຸງດ້ານໜ້າຂອງ ຊິນຄາວະສະກິໄໝ່

ເດືອນ2ປີ2012: ການປັບປຸງດ້ານໜ້າຂອງ ຊິນຄາວະສະກິໄໝ່


ດິນຈີ່ຂອງອົດສະຕາລີ

ດິນຈີ່100%ໂດຍວັດສະດຸດິບທຳມະຊາດ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາຮູບແບບຕ່າງຯ ໂດຍເປັນບັອກທີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະຕາມສະພາບຂອງດິນ
ດິນທີ່ສຸກເປັນເວລາຍາວນານໃນອົດສະຕາລີ ກາຍມາເປັນແຂງຄືກັນກັບການອົບແລະເກີດໃຫ້ເປັນຫລຸມທີ່ມີຄວາມເປັນມາ
ດິນໂຕນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈະມີການຊືມຜ່ານທີ່ສູງເທົ່ນານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງປ້ອງກັນຈາກການແຕກຫັກໃນຊ່ວງລະດູໜາວ
ຢ່າງເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈທີ່່ອາໃສໃນໂລກນີ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທຳມະຊາດ

ຕົວຢ່າງ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ຄວາມສະດວກຕໍ່ສາທາລະນະ, ສວນ, ລານກ້ວາງ, ຫົນທາງປູຢາງ

ຕຶກຫ້ອງການໃຫ່ຍຂອງ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຢູ່ທີ່ໂອຄະວະໂຈ ຄາວະສະກິ

ເດີ່ນຫລິ້ນທາງເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງ ໂອໄດບະ ຢູ່ທີ່ເຂດທ່າເຮືອໂຕກຽວ

ເດືອນ12ປີ2009: ທາງອອກທີ່ເປັນລານກ້ວາງເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງສະຖານນີຄາວະສະກິ

ເດືອນ12ປີ2011: ສວນສາທາລະນະ ຫະຢະໂນະເຊຈິ ຢູ່ທີ່ ອະໂຊຄຸ ຄາວະສະກິ

  •  ໄມ້ເນື້ອແຂງທຳມະຊາດ
  •  ໄມ້ລີໄຊເຄີ້ນ
  •  ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະອື່ນຯ

  • PageTop