Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ນິຕິບຸກຄົນ

ນິຕິບຸກຄົນ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງມີການສະນັບສະໜູນການບໍລິການ, ໂດຍມີກໍລະນິທີ່ຕ້ອງຮັບຝາກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້ານຳ
ດ້ານສັງຄົມແລ້ວ ເຊັ່ນກັນກັບໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫ້ອງການບໍລິສັດກໍ່່ຄືການຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ກໍ່່ຄືຄວາມພະຍາຍາມໃນການມອບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະຄວາມໃວ້ວາງໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ການຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ເໝາະສົມ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງ

ກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີການປອມແປງ ໂດຍວິທີທາງໃດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຮັບມາ

ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວແມ່ນ, ຈະບໍ່ໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຮັບມາ, ປ້ອງກັນການລຶບລ້າງຫຼືທຳລາຍ, ການຮັກສາຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດ

ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ການທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກລູກຄ້ານັ້ນ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ຄວາມປາຖະໜາຂອງລູກຄ້າ, ການນຳສົ່ງເອກະສານທຸກຊະນິດ, ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນເວັບໃຊ້ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຈະຂຽນລົງພຽງແຕ່ຈຸດປະສົງຫລັກເທົ່ານັ້ນ. ນອກເໜືອຈາກການເຫັນດີແລ້ວ ຈະບໍ່ມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປໃນທາງອື່ນໂດຍເດັດຂາດ.

ກ່ຽວກັບການມອບໝາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດຫຼືພາກສ່ວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີຫາກມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ, ກໍ່ຈະມີການຈັດຕັ້ງກວດກາບຸກຄົນທີ່ສາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ວາງແຜນການຕໍ່ກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາ, ທັງຈັດຕັ້ງການກຳກັບທີ່ຈຳເປັນແລະເໝາະສົມ.

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແກ່ບຸກຄົນທີສາມ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວແມ່ນ, ເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີທີ່ມີການບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບກົດລະບຽບການຮັກສາຂໍ້ມວນສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກໂຕເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ, ຈະບໍ່ມີການສະໜອງໃຫ້ແກ່ບຸຄົນທີສາມຢ່າງເດັດຂາດ

ສຳລັບການເປີດເຜີຍແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວແມ່ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວຂໍໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກໂຕເຈົ້າຂອງເອງແລ້ວ, ກໍ່ຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດກວດໄດ້ວ່າແມ່ນເຈົ້າໂຕນັ້ນ, ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ຫຍັງໝົດ.

ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວມີການຜິດພາດ, ກໍລະນີທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂ ເພີ່ມເຕີມ ລົບອອກ ຈາກທາງເຈົ້າຂອງແລ້ວ, ອິງໃສ່ການສຳຫລວດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຈະທຳການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ໄວຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ໃນກໍລະນີທີ່ ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າແມ່ນເຈົ້າໂຕແທ້ບໍ່, ກໍ່ຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ

ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ຖ້າຫາກມີການຮຽກຮ້ອງແລະມີຄຳຖາມຕໍ່ກັບດ້ານເທິງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້:

【 ບ່ອນຕິດຕໍ່ 】ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ
  ເບີອີແມລ:lao_koba@touyourozai.jp
  ເບີໂທ:+81-(0)44-333-8444

ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍແນວທາງ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ກໍ່ຈະມີການປ໋ຽນແປງເນື້ອໃນນະໂຍບາຍແນວທາງ

ຫຼັງຈາກມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍແນວທາງ, ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ ນອກເໜືອຈາກກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມກຳນົດວິທີການ, ຫຼັງຈາກມີການລົງພິມໃນແວັບໃຊ້ແລ້ວແມ່ນຖືວ່າມີຜົນສັກສິດ


PageTop