Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເວັບໃຊ້

ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເວັບໃຊ້

ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຄົ້ນຫາເວັບໃຊ້
ເມື່ອເຂົ້າໃຈໃນການແນະນຳເບື້ອງລຸ່ມແລ້ວ, ຂໍເຊີນກະລຸນາຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່

ເງື່ອງໄຂການເຊື່ອມຕໍ່

※ ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງບໍລິສັດຫຼືທາງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ, ທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່

※ ຢູ່ໃນເວັບໃຊ້ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວນັ້ນ ໃນການປ່ຽນແປງຫຼືລົບຖີ້ມເນື້ອຫາແລະໜ້າເວັບແມ່ນຈະບໍ່ມີການແຈ້ງບອກລ່ວງໜ້າ

※ ເວັບເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດຜູ້ດຽວກໍ່ຄືບໍລິສັດ(ພວກຂ້າພະເຈົ້າ)ກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານແມ່ນຈະບໍ່ມີການເຮັດສັນຍາໃດເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການກ່ຽວຂ້ອງ

※ ໜ້າເຊື່ອມຕໍ່ທຳອິດຂອງເວັບໃຊ້ບໍລິສັດໂຕໂຢໂຣໄຊຈຳກັດແມ່ນ http://www.touyourozai.jp/. ນອກທີ່ຢູ່ຈາກໜ້າທຳອິດຂອງເວັບໃຊ້ແລ້ວ ຖ້າຫາກມີຈຸດປະສົງຢາກເຊື່ອມຕໍ່ໂຕອື່ນ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ

ປະຕິເສດເວັບໃຊ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຖາວອນ

※ ບໍລິສັດທີ່ພົວພັນນຳ, ສິນຄ້າຫຼືບຸກຄົນທີສາມທີ່ມີການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ຫຼືເວັບໃຊ້ທີ່ມີເນື້ອໃນຫລອກລວງມີເປົ້າໝາຍກໍ່ໃຫ້ເກິດຄວາມຫາຍະນະ

※ ການສະແດງໃນຂອບດ້ານໃນຕ່າງໆ, ໂດຍມີເນື້ອໃນຂອງທາງບໍລິສັດ ຢູ່ທີ່ບາງເວັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ສາມາດກວດກາຄວາມຈະແຈ້ງໄດ້

※ ເວັບໃຊ້ທີ່ມີເນື້ອໃນຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ, ຂະນົບທຳນຽມ, ກົດໝາຍ

ກ່ຽວກັບລິກຂະສິດ

ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ທີ່ເວັບໃຊ້, ນອກຈາກກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພິເສດແລ້ວ, ໂດຍບໍ່ມີການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າ, ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງເວັບໃຊ້ຫຼື ການແຈກຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼືການຮຽນແບບ, ການເຮັດວີທີດັ່ງກ່າວຫຼືຮູບລັກທີ່ມີເກີດມີການຂ້ອງກ່ຽວແມ່ນຈະຖືກຕັດຂາດທັນທີ

ການປະຕິເສດ

ເນື້ອໃນຂອງເວັບໃຊ້ແມ່ນ ຈະບໍມີການບອກລ່ວງໜ້າ, ຍ້ອນແນວນັ້ນການປ່ຽນແປງການລົງພິມນັ້ນອາດຈະຖືກຢຸດຕິ, ກະລຸນາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈລ່ວງໜ້າດ້ວຍ

ໃນຄວາມຈິງການລົງພິມຂໍມູນຢູ່ທີ່ແວັບໃຊ້ນີ້, ແມ່ນທຸ່ມເທຄວາມປານີດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຖ້າການລົງພິມຂໍ້ມູນທີ່ຜິດນັ້ນຫາກກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດຂ້ອງແລະເສຍຫາຍ, ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ແມ່ນຜ່າຍທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ຢ່າງໃດ

ກ່ຽວກັນການແນະນຳຕົວທ່ອງເວັບ

ກ່ຽວກັນການແນະນຳຕົວທ່ອງແວັບ ກໍ່ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້

・ Microsoft Internet Explorer 8.0 ທີ່ເໜືອກ່ວາ
・ Mozilla Firefox ແບບໃໝ່ສຸດ
・ Google Chrome ແບບໃໝ່ສຸດ
・ Safari ແບບໃໝ່ສຸດ

※ ນອກຈາກການແນະນຳຕົວທ່ອງເວັບແລ້ວ, ກໍລະນິທີ່ນຳໃຊ້ຕົວທ່ອງເວັບລຸ້ນກ່ອນ, ພາບການສະແດງຫຼືພາບການເຄື່ອນເໜັງຈະບໍ່ມີສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ

ກ່ຽວກັບ CSS

ເວັບໃຊ້, ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ເທັກນິກດ້ານສະຖາປັດເຂົ້ານຳ(ເປັນເອກະສານລັກສະນະກໍ່ສ້າງ). ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການສະແດງ, ກະລຸນານຳໃຊ້CSSໃຫ້ເກີດຜົນ

 ※ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍໆຕົວທ່ອງເວັບໃຫ້ມີຜົນ

ການນຳໃຊ້ JavaScript

ຢູ່ທີ່ເວັບໃຊ້ ແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍການບໍລິການລວມທັງJavaScriptເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າໃຊ້. ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບການບໍລິການທັງໝົດໃນເວັບໃຊ້, ກໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍຕົວທ່ອງເວັບ, ໂດຍການຕັ້ງຄ່າ JavaScript (ໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ)

 ※ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍໆຕົວທ່ອງເວັບໃຫ້ມີຜົນ


PageTop