Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ

ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ

ໜ່ວຍງານວັດສະດຸສີ່ງແວດລ້ອມແມ່ນໄດ້ໄຂຂື້ນຕັ້ງແຕ່ປປີ 1987 ໂດຍມີແບບແຜນການອອກແບບທີ່ນຳໄຊ້ເຕັກນິກສຳລັບສ້າງອຸສາຫະກຳເຕົາເຜົາ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕໍ່ກັບເວລາ ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ທຳລາຍສີ່ງແວດລ້ອມ, ແລະມຸ້ງຫວັງນຳໃຊ້ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ມະນຸດ
ໜ່ວຍງານວັດສະດຸສີ່ງແວດລ້ອມ,ໂດຍມີຄວາມເປັນມາຄືດັ່ງກ່າວ (ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ມະນຸດ, ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ)ໂດຍມີຄະຕິປະຈຳໃຈໃນການສ້າງສາພື້ນທີ່ວ່າງໃຫ້ຈົບງາມ
ນອກຈາກນີ້ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຍັງນໍາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ພຽງແຕ່ວັດສະດຸທໍາມະຊາດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສຳພັດເຖິງທຳມະຊາດນຳອີກ, ແລະພົວພັນເຖິງການໄຫຼວຽນຂອງວັດສະດຸ, ເຊັ່ນໄມ້ລິໄຊເຄີ້ ດິນບັອກລີໄຊເຄີ້

ໄມ້ທຳມະຊາດ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນໂດຍໂຕຂອງມັນເອງ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະຫງົບ
ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງເປັນວັດສະດຸປູລະບຽງ

ໜຶ່ງໃນວັດສະດຸດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາກໍ່ແມ່ນເນັ້ນໜັກການລີໄຊເຄີ້ນໄມ້
ພວກເຮົາໃຊ້ປະໂຫຍດໂດຍຜະລິດໃຫ້ເປັນປຸຍຕົ້ນໄມ້ເລະນຳໃຊ້ໄມ້ຈຳນວນຫລາຍທີ່ຖືກຖີ້ມຢູ່ທີ່ໂຮງງານໄມ້ແປຮູບ

ບັອກເຊື່ອມຕໍ່, ຖາດລຽບ

ພວກເຮົາເສີມສ້າງວັດສະດຸການທຳງານຮັກສານໍ້າໃຫ້ມີສະພາບດີຂຶ້ນພາຍໃນຫຼຸມເພື່ອການກັກເກັບນໍ້າຂອງດິນໂດຍແລວດິນບັອກ. ການທຳການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກໍ່ເກີດປະກົດການຕິດເກາະຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເໜືອກ່ວາໂດຍຮັກສາສະຖານທີ່ບໍລິການນໍ້າແລະຄວາມວ່ອງໄວໃນການດູບຊັບພະລັງງານ

ດິນຈີ່ຂອງອົດສະຕາລີ

ດິນຈີ່100%ໂດຍວັດສະດຸດິບທຳມະຊາດ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາຮູບແບບຕ່າງຯ ໂດຍເປັນບັອກທີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະຕາມສະພາບຂອງດິນ


PageTop