Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ
  3. ລິໄຊເຄີ້ນ ບັອກ

ພະແນກວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມ|ລິໄຊເຄີ້ນ ບັອກ

ລິໄຊເຄີ້ນ ບັອກ

ຜະລິດຕະພັນລັກຂອງພວກເຮົາ ລີໄຊເຄິ້ນບັອກ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ ລີໄຊເຄີ້ນບັອກ ແມ່ນນຳໃຊລະບົບນິເວດ 80% ຂອງວັດສະດຸລີໄຊເຄີ້ນ (ຕະກອນນໍ້າປະປາ, ລະລາຍເປັນຂີ້ແຫ່, ແລະເສດແກ້ວນ້ອຍຯ). ຍິ່່ງກ່ວານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຕາມກະບວນການ CO ແຕ່ຢ່າງໃດ. ອົງປະກອບແມ່ນກໍ່ຍັງແມ່ນໂດຍທຳມະຊາດ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ແລະຍັງມີຄວາມອ່ອນນຸ້ມ ຄືກັນກັບ ດີນອິດບູຮານ
ຄຸນຄ່າແຮງຕ້ານທານຄວາມມື່ນຕໍ່າສຸດແມ່ນ ຫຼາຍກ່ວາ 1.5ເທົ່າ. ມື່ນຍາກກ່ວາ, ຮູ້ສຶກຍ່າງສະບາຍ ເໝາະກັບທາງຍ່າງໂດຍບໍ່ມີສິ່ງກິດກັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການປະຕິບັດການເກັບຮັກສານໍ້າທີ່ສູງຫລາຍເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການລຸດຄວາມຖີ່ໃນການເກີດຂື້້ນຂອງຂຸມທີ່ເກີດເທິງພື້ນດິນເມື່ອທຽບກັບການໃຊ້ວັດສະດຸສິເມັນ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍໃນການຍ່າງໃນຊ່ວງຝົນຕົກ

ບັອກເປັນຮູບຖ້ວຍຊາມ:
ເປັນຜະລິດຕະພັນໂດຍການລີໄຊເຄິ້ນເສດແກ້ວ. ພື້ນໜ້າແຂງລະດັບສູງ ນັ້ນກໍ່ເປັນການເໝາະແກ່ການໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຮັບກັບຄວາມໜັກໜ່ວງຕະຫລອດການເດີນທາງ ເຊັ່ນກັບລົດຂົນສົ່ງ

ບັອກແບບເຄື່ອງດິນເຜົາ:
ເປັນຜະລິດຕະພັນໂດຍການລິໄຊເຄິ້ນກາກນໍ້າປະປາ, ແລະເໝາະສົມໃນການໃຊ້ເຮັດເປັນການຍ່າງ

ອຸສາຫະກຳການຜະລິດ
ການດຳເນີນການຜະລິດດິນຈີ່, ບໍ່ແມ່ນມີພຽງແຕ່ການອົບເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີທັງການລະບາຍນໍ້າເສຍຈາກການຜະລິດ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຈະບໍ່ມີການຍົກເລີກຂະບວນການຜະລິດ, ພວກເຮົາຍັງມີສ່ວນໃນການເປັນມິດກັບສັງຄົມແວດລ້ອມຂອງໂລກ ລີໄຊເຄິ້ນບຣັອກ ເປັນຮູບແບບດິນຈີ່ທີ່ໃຫ້ຄວາມງຽບສະງົບ

ຕົວຢ່າງ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ, ສວນ, ລານກ້ວາງ, ຫົນທາງປູຢາງ

ສວນສາທາລະນະ ຫະຢະໂນະເຊຈິ ຢູ່ທີ່ ເຂດອະໂຊ ຄາວະສະກິ (ບັອກເປັນຮູບຖ້ວຍຊາມ)

ສວນສາທາລະນະ ຫະຢະໂນະເຊຈິ ຢູ່ທີ່ ເຂດອະໂຊ ຄາວະສະກິ (ບັອກເປັນຮູບຖ້ວຍຊາມ)

ເມືອງໂຢໂກຫະມະ ເຂດຊຶລຶມິ ຊູເອະຫິໂລະໂຈ (ບັອກແບບເຄື່ອງດິນເຜົາ)

ເມືອງໂຢໂກຫະມະ ຊຶຊຸຄຸ (ບັອກແບບເຄື່ອງດິນເຜົາ)


PageTop